Thursday, January 8, 2015

KOTA GEDEPESONA KOTA GEDE


Kota Gede merupakan salah satu kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Gede terkenal dengan hasil produksi Perak. Di Kota Gede juga menyimpan sejarah besar Kerajaan Mataram Islam. Makam raja-raja Mataram terletak di Kotagede, Yogyakarta tepatnya Makam ini terletak di belakang masjid besar  yang dibangun pada jaman Mataram Islam, yang konon sebelum dijadikan makam adalah tempat kediaman Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mataram pendiri Mataram Kotagede.
Bangunan makam ini selesai dibuat pada tahun 1528 Jawa atau tahun 1606 M yang kemudian dipugar pada tahun 1867 M. Makam kerajaan ini dikelilingi oleh tembok setinggi ± 3,5 meter yang dibuat dari batu padas. untuk memasuki area makam, setiap pengunjung di wajibkan mengenakan busana Jawa yang sudah disediakan. 

Di komplek makam ini dimakamkan beberapa tokoh Kerajaan Mataram seperti :
No.
Nama
No.
Nama
1.       
Nyai Ageng Enis
41.    
Adik Kanjeng Ratu Mas Pathi.
2.       
Panembahan Jayaprana.
42.    
K. G. P. A. Paku Alam I
3.       
Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir) 
43.    
K. G. P. A. Paku Alam II
4.       
Ki Ageng Pemanahan.
44.    
Putra  Sultan Hamengku Buwana II.
5.       
Nyi Ageng Pemanahan
45.    
Pangeran Adipati.
6.       
Nyi Ageng Pathi.
46.    
Panembahan Mangkurat.
7.       
Ki Ageng Juru Mertani.
47.    
Mentawisan.
8.       
Panembahan Senapati Hingalaga
48.    
R. A. Sumarsanasari.
9.       
Pangeran Gagak Baning.
49.    
K. G. P. H.  Mangkudiningrat.
10.   
Pangeran Mangkubumi.
50.    
Pangeran Keputran.
11.   
Pangeran Sukawati.
51.    
Putra Dipanata
12.   
Pangeran Martasana.
52.    
Putra Dipanata
13.   
Pangeran Singasari
53.    
Garwa Sukawaten.
14.   
Pangeran Mangkunegara
54.    
Putra Sukawaten.
15.   
Pangeran Tepasana
55.    
Adik Kanjeng Ratu Mas.
16.   
Nyi Tumenggung Majang.
56.    
Putra Ratu Retna Dumilah.
17.   
Kanjeng Ratu Retno Dumilah.
57.    
Putra Kadipaten.
18.   
Kanjeng Ratu Retna Dumilah.
58.    
Kanjeng Ratu Kencana.
19.   
Kanjeng Ratu Kalinyamat.
59.    
Putra Kanjeng Ratu Kencana
20.   
Sinuhun Hadi Prabu Hanyakrawati.
60.    
Kyai Juru Wirapraba.
21.   
Pangeran Pambayun.
61.    
Pangeran dipanata.
22.   
Pangeran Puger.
62.    
Kanjeng Ratu Mas Pathi.
23.   
Pangeran Juru Kithing.
63.    
Pangeran Mangkukusuma.
24.   
Istri Sultan Hamengku Buwana II).
64.    
Raden Ayu Mangkukusuma.
25.   
Sultan Hamengku Buwana II.
65.    
Raden Bagung Yoja.
26.   
Kanjeng Pangeran Hupasonta.
66.    
Tumenggung Sujanapura.
27.   
Raden Rongga
67.    
Kanjeng Pangeran Silarong.
28.   
Pangeran Panengah
68.    
Raden Ayu Madiun.
29.   
Pangeran Wuragil.
69.    
Kyai Barat Katiga.
30.   
Kanjeng Ratu Retna Tinumpuk.
70.    
Wiryadingratan.
31.   
Raden Demang.
71.    
BRM. Saliya
32.   
Pangeran Demang.
72.    
Gusti Kanjeng Ratu Hangger.
33.   
Pangeran Wiramanggala.
73.    
Tumenggung Madiun.
34.   
Pangeran Adipati Jagaraga.
74.    
Pangeran Mandurareja.
35.   
Raden Ayu Keputran.
75.    
Nyi Suwanda.
36.   
Gusti Kanjeng Ratu Sasi.
76.    
Nyi Suka
37.   
Tumenggung Mertalaya.
77.    
Nyi Secawisa
38.   
Pangeran Martapura.
78.    
Ni Gondarasa
39.   
Adik Kanjeng Ratu Mas Pathi.
79.    
Kyai Wirakerta Mangir.
40.   
Pangeran Pringgalaya.
80.    
Kyai Wanabaya Mangir.

A.    Rangkuman Sejarah Kerajaan Mataram Islam
Gambaran sejarah terbentuknya kerajaan Islam serta perkembangan agama Islam khususnya di daerah Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari peranan para pembesar kerajaan. Para penguasa kerajaan mempunyai kewibawaan, sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat sehingga membawa warna corak kebudayaan setempat.
Mundurnya Kerajaan Demak memacu perkembangan kerajaan-kerajaan baru di daerah pesisir selatan. Salah satu di antaranya adalah Kerajaan Mataram Islam di Kotagede. Kerajaan Mataram Islam ini merupakan kerajaan yang dibangun pada abad XVI oleh Raden Sutawijaya dengan dibantu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Martani.
Kepatuhan dan Kesetiaan Raden Sutawijaya dinilai baik oleh Sultan Hadiwijaya di Pajang sehingga ia diberi hadiah tanah yang masih berwujud hutan yang wingit (Hutan Mentaok). Di hutan tersebut Raden Sutawijaya bersama-sama dengan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Martani membangun perkampungan yang kelak berubah menjadi daerah Kotagede. Kerajaan Mataram Islam di Kotagede adalah cikal bakal dari Kerajaan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.
Diperkirakan letak kerajaan Mataram Islam pada permulaannya berada di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kotagede, Yogyakarta. Dugaan tersebut diperkuat dengan diketemukannya Watu Gilang yang menjadi singgasana raja dan peninggalan-peninggalan lain yang mencerminkan struktur tata letak pusat kerajaan. Tekanan politik dari kerajaan-kerajaan di daerah pesisir utara  dan pemberontakan dari dalam, pusat Kerajaan Mataram kemudian dipindahkan di daerah Plered.

Gb. WATU GILANG

Semenjak pemerintahan Panembahan Senopati, Mataram melakukan ekspansi ke luar Mataram. Bahkan untuk mempertahankan otoritasnya di Pulau Jawa, Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung telah menyerbu Batavia (Jakarta) yang saat itu menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. VOC (Verinigde Oost Indishe Compagnie) dalam menghadapi ekspansi Mataram melakukan strategi politik devide et impera sehingga pada tahun 1755 Kerajaan Mataram yang telah berubah menjadi Kasunanan Surakarta terpecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.


Gb. BATU GATHENG Add caption1 comment: